Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, Ur. broj: 01-693/17, Sveučilište u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Kompletan tekst natječaja može se preuzeti ovdje.
Kandidati za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja moraju ispunjavati:
– opće uvjete
– posebne uvjete

a) Opći uvjeti
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
– da su državljani BiH,
– da su stariji od 18 godina,
– da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji).

b) Posebni uvjeti
Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (Narodne novine HNŽ, broj:4/12) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora za znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja (vidjeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru, na sljedećoj poveznici).

c) Potrebni dokumenti
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti starija od šest mjeseci:
– životopis,
– dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uvjeta iz akata navedenih u točci b) Natječaja,
– popunjena tablica za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje; tablica se može preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru, na sljedećoj poveznici,
– uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
– izjava iz točke a) alineja 3. ovjerena u općini ili kod javnog bilježnika.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom „Za Natječaj – ne otvarati“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rektorica
Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh