TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

DIPLOMSKI RAD

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar, BiH

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Agronomija

Nastavni predmet: Poslovna etika

Tema rada: je prihvaćena na sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održanoj 2016.

Mentor: Marija Čutura, doc.dr.sc.

Pomoć pri izradi: Marija Čutura, doc.dr.sc.

POSLOVNA ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA PRIMJERU TVRTKE „MONSANTO“

Marija Valjan

Sažetak: Kroz ovaj rad promatrana je poslovna etika i društvena odgovornost. Opisan je nastanak i povijest multinacionalne korporacije Monsanto, kao i njihovi proizvodi, korporativne strategije, strategije nastupa na tržištu, utjecaj na organe državnih i međunarodnih institucija te zastupljenost u svijetu. Detaljno je opisano društveno neodgovorno poslovanje korporacije Monsanto, te kako se to odražava na zdravlje ljudi, sigurnost hrane, okoliš i svijet.

Ključne riječi: poslovna etika, društvena odgovornost, multinacionalne korporacije, Monsanto, genetički modificirani organizmi, neodgovorno poslovanje.

Rad sadrži: 58 stranica

                    7 slika

                    1 tablicu

                    1 prilog

                    56 literaturnih referenci

Jezik izvornika: Hrvatski

Sastav Povjerenstva za obranu:

                    1. doc.dr.sc. Marija Čutura, mentor

                    2. prof.dr.sc. Zdenko Klepić, član

                    3. doc.dr.sc. Anita Ivanković, član

Datum obrane: 10. 10. 2016.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh